baner2

اهداف EDO دانشکده

1- برنامه ريزی درسی
2- ارتقا کيفی مدرسين و مربيان پرستاری
3- ارزشيابی مدرسين و مربيان پرستاری
4- پژوهش در آموزش پرستاری
5- همکاری در اعتباربخشی در نظام آموزش پرستاری

چشم‌انداز

دفتر توسعه آموزش دانشكده در راستاي دورنماي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و با عنايت به ارزشها و باورهاي آموزشي و پژوهشي تمايل دارد دانشكده در جهت كسب جايگاهي برتر در حيطه‌هاي آموزشي در سطح ملي و منطقه اي در زمينه آموزش پرستاري مطرح باشد.

 رسالت

دفتر توسعه آموزش دانشكده ساختاري از مجموعه معاونت آموزشي دانشكده است كه درراستاي رسالت مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ماموريت دارد تا در جهت ارتقاءكيفيت آموزش دانشكده اساتيد را ياري نمايد و به عنوان بازوي كمكي هدايت و هماهنگي فرايند آموزشي در دانشكده كمك موثري را بعمل آورد.  بدين منظور ارتقاي كيفي سطح توانمندي هاي آموزشي و ايجاد تعهد به يادگيري در بدنه علمي و آموزشي دانشكده پرستاري با هدف تربيت نيروي انساني كارآمد، متعهد و خلاق براي ارايه خدمات سلامت با كيفيت به آحاد جامعه متناسب با نيازهاي حا ل و آينده سيستم سلامت از اهم رسالت هاي اين دفتر مي باشد.

کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی(مسئول کمیته خانم قوی)

برخی ازاهداف وفعالیتهای کمیته ارزیابی صلاحیت بالین

 • برنامه ریزی برگزاری آزمون ارزیابی مهارت های بالیتی پایان دوره پرستاری و مامایی
 • تعیین محتوای آموزشی و مهارت های ضرروی به عنوان منابع طراحی آزمون به تفکیک گروه های بالینی
 • بررسی امکانات آموزشی مرکز مهارت های بالینی و چگونگی آموزش مهارتها
 • تهیه منابع و امکانات و مولاژ های آموزشی مورد نیاز جهت آموزش و ارزیابی مهارت های بالینی

کمیته مشورتی دانشجویی ( مسئول کمیته آقای نامور)

برخی از اهداف و فعالیتهای کمیته مشورتی

 • نظارت بر وجود بانک اطلاعاتی دانشجویان استعداد درخشان در دفاتر توسعه آموزش
 • نظارت بر وجود برنامه مدون برای هدایت دانشجویان استعداد درخشان در دفاتر توسعه آموزش
 • تدوین و نظارت براجرای برنامه های پیش بینی شده برای هدایت دانشجویان استعداد درخشان در دفاتر توسعه آموزش
 • نظارت بر مشارکت دانشجویان استعداد درخشان در تدوین برنامه های دفاتر توسعه آموزش
 • نظارت بر مشارکت دانشجویان استعداد درخشان در اجرای برنامه های دفاتر توسعه آموزش
 • کمیته ارزشیابی(مسئول کمیته خانم رضاییان)

برخی از اهداف و فعالیتهای کمیته ارزشیابی 

  • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه استفاده از روش های نوین ارزشیابی دانشجویان
  • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد آزمونها به دانشجویان
  • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه تجزیه و تحلیل آزمونهای برگزار شده توسط اساتید
  • نظارت بر تدوین وا جرای برنامه ارائه بازخورد بررسی نتایج آزمونها به اسا تید ، مدیران گکروه ها و متولیان آموزش
  • مشارکت در تدوین ، بازنگری و اجرای فرم های مختلف برای استفاده از نظرات دانشجو ، مدیر گروه مافوق ، همکار و خود فرد در برنامه ارزشیابی استاد
  • نظارت بر ایجاد سیستم ارزشیابی اساتید بصورت الکترونیکی
  • نظارت بر سیستمارائه بازخورد نتایج ارزشیابی به اساتید بصورت الکترونیکی
  • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه مشخص برای اعمال مداخله آموزشی براساس نتایج ارزشیابی اساتید
  • مشارکت و همکاری با گروههای آموزشی در انجام ارزیابی درونی
  • نظارت و هماهنگی ارزشیابی بیرونی واحدهای دانشگاهی
  • ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی واحدهای دانشگاهی

کمیته توانمندسازی (مسئول کمیتهآقای نامور)

لیست کارگاه های برگزار شده

ترم

نام مربی

تاریخ برگزاری

مدت

تعداد واحد

نام کارگاه

ترم اول

اقای نامور

 

4ساعت

0.25

کارگاه مهارتهای
ارتباطی با مددجو

ترم سوم

خانم  رضاییان

 

4ساعت

0.25

کارگاه ایمنی
مددجو

ترم پنجم

خانم شفیعی

 

4ساعت

0.25

کارگاه اخلاق حرفه ای

عرصه ی یک

آقای نامور

 

4ساعت

0.25

گارگاه اعتبار بخشی

عرصه یک

آقای حسین زاده

 

یک روز

0.5

گارگاه جایگاه پرستار
در پزشک خانواده

عرصه یک

آقای حسینی زاده

 

یک روز

0.5

کارگاه مخاطرات شغلی

 

 برخی از اهداف وفعالیتهای کمیته توانمندسازی

  • نظارت بر تدوین برنامه نیاز سنجی آموزشی مشخص برای ارائه کارگاههای آموزش پزشکی
  • نظازت بر برگزاری کارگاههای آموزشی بر اساس نیاز سنجی
  • نظارت بر تدوین برنامه اجرای کارگاههای ضروری آموزش پزشکی نظیر برنامه ریزی آموزشی ، روش های تدریس و روش های ارزیابی دانشجو جهت اساتید تازه وارد
  • نظارت بر تدوین برنامه اجرای کارگاههای ضروری آموزش پزشکی نظیر روشهای تدریس نوین و روش های نوین ارزیابی دانشجو جهت اساتید باسابقه
  • نظارت بر وجود برنامه مدون جهت پیگیری بکارگیری مطالب کارگاهها در محیط های آموزشی مرتبط
  • نظارت بر وجود برنامه مدون جهت تشویق شرکت کلیه اعضای هیات علمی در کارگاههای ضروری آموزش پزشکی

 

کمیته پژوهش در آموزش (مسئول کمیته خانم قوی)

برخی از اهداف و فعالیتهای کمیته پژوهش در آموزش

تشویق اعضاء هیات علمی به انجام تحقیقات آموزشی

 • تدوین برنامه راهبردی پژوهش
 • تعیین اولویتهای پژوهش در حوزه آموزشی خود
 • راهنمایی و کمک به مسئول کتابخانه در وجین کتاب های موجود
 • معرفی سایتهای آموزشی جهت جستجوی مقالات مرتبط
 • تهیه آرشیو مقالات و تحقیقات آموزشی
 • تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی

کمیته برنامه ریزی آموزشی( مسئول کمیته خانم مقربی)

برخی از اهداف و فعالیتهای کمیته برنامه ریزی آموزشی

 • پیگیری ارائه طرح درس( Lesson plan)
 • پیگیری تدوین برنامه های دوره های آموزشی( Course plan) توسط اعضاء هیئت علمی و گروههای آموزشی
 • مشارکت در برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای شیوه های نوین آموزشی
 • پیگیری تدوین و بازنگری برنامه راهبردی دانشکده
 • پیگیری تدوین و همکاری در ارزشیابی برنامه راهبردی دانشکده
 • پیگیری تدوین و همکاری در ارزشیابی برنامه عملیاتی گروه های آموزشی
 • نیازسنجی در ارتباط با موضوعات تخصصی، همکاری با آموزش مداوم دانشگاه
 • شناسایی روزآمد نیازهای آموزشی
 • تعیین اولویت های برنامه های آموزشی، تهیه فهرست موضوعات آموزشی
 • نیازسنجی آموزشی اعضا ء هیئت علمی، همکاری در طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی
 • توسعه ی توانایی های اساتید در گسترش روش های بهینه و نوین آموزش

 

کمیته المپیاد و استعداد های درخشان( مسئول کمیته خانم رضاییان)

اهم وظایف کمیته استعداد درخشان

• هدایت دانشجویان استعداد درخشان جهت استفاده از تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان

• برگزاری کارگاههای آموزشی

اساس برنامه ریزی دفتر استعدادهای درخشان

بر اساس عملکرد و نیاز دانشجو، خدماتی در جهت حرفه ای شدن به او ارائه می شود.

امکان ورود همه افراد به این برنامه وجود دارد.

ضمن ارج نهادن برگذشته افراد براساس عملکرد حال قضاوت می شوند نه فقط کذشته.

رشد همه جنبه فرد نه یک بعدی خواستگاه این دفتر است.

این دفتر افراد را در مسیر تکاملی یک انسان حرفه ای موثر در جهت حل مشکلات جامعه توانمند می سازد.

هر فرد برای کاری خلق شده است، ما به او کمک می کنیم تا کار مناسب خود را بسازد.

کمیته ارزشیابی و ارزیابی اساتید (مسئول کمیته خانم رضاییان)

1.   استفاده از روش های نوین برای ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی و ارتقای شیوه نامه استاد برتر

 2.  حرکت در راستای طراحی سامانه جامع ارزشیابی عملکرد اعضای هئیت علمی دانشگاه

3.   طراحی نظام جامع ارزشیابی عملکرد کیفیت تدریس اعضای هیات علمی از طریق تاکید بر سایر روش های ارزیابی اساتید مانند ارزیابی گروه های همتا، مشاهدات کلاسی، خود ارزیابی و ارزیابی بر اساس یادگیری دانشجویان

4.  ارزشیابی تدریس نظری، کارآموزی و کارورزی اعضاء ‌هیئت علمی با استفاده از ابزار مناسب (دارای روایی و پایایی)و ارائه بازخورد مناسب به اعضای هیات علمی

5.  ارزشیابی نحوه برگزاری گزارشات صبحگاهی، گراند راند و ژورنال کلاب ها و ارائه بازخورد مناسب به اعضای هیات علمی

6.  ارزشیابی فعالیت های درمانی  و آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه توسط رئیس بیمارستانها و معاونت درمان و معاون آموزشی بیمارستان

7.  مقایسه عملکرد اعضای هیات علمی در نیمسال های مختلف (هر سه سال)، تحلیل یافته ها و ارائه بازخورد کتبی نتایج ارزشیابی به اعضای هیئت علمی از کانال معاون آموزشی یا روسای دانشکده ها

8.  پیگیری مشکلات نظرات اساتید در مورد نتایج ارزشیابی و رفع اشکالات و ابهامات

9.  تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نمرات ارزشیابی جهت تامین نیازهای سایر واحدهای مرتبط با EDCدانشگاه شامل پژوهش در آموزش و فرایندهای آموزشی، توانمند سازی و سایر واحدهای ذینفع شامل مرکز امور هیات علمی برای تبدیل وضعیت، ارتقا مرتبه و پایه، احتساب سوابق و فرصت مطالعاتی

 

جلسه کمیته ی تحقیقات

__________________________________________________________________________________________________

کارگاه کنترل فشارخون سالمندان با همکاری شبکه بهداشت فردوس

 

 

دوازدهمین کنگره شرق کشور علوم پزشگی گناباد

 

 

دهمین المپیاد علوم پزشکی سال 96 گناباد

 

 

فن بازار شهرستانی اذرماه 97

 

کارگاه پروپزالنویسی 96 تا 97

 

کسب رتبه اول در استارت اپ کشوری فردوس ابان 97

 

 

کسب رتبه سوم استارت اپ تربتحیدریه اذر97

 

 

انتشار:16/10/31
ferdowsiau.ac.ir ferdowsiau.ac.ir

Copyright © 2019 Islamic Azad University Ferdows Branch