نمایش فیلم سینمایی در دانشگاه ازاد فردوس

نمایش فیلم متناسب با هفته و نمایش فیلم های باجبهه ی فرهنگی متناسب بیشتر بخوانید دربارهنمایش فیلم سینمایی در دانشگاه ازاد فردوس