دکتر حمید رضا غفاری
تحصیلات دانشگاه فردوسی مشهد
رشته هوش مصنوعی

دکتر حمید رضا غفاری

دکتر غفاری
ferdowsiau.ac.ir ferdowsiau.ac.ir

Copyright © 2015 Islamic Azad University Ferdows Branch | طراحی و اجرا : محسن خزاعیان