شرحتاريخ شروعتاريخ پايان
انتخاب واحدسه شنبه 94/06/17پنجشنبه 94/06/26
كلاس هاشنبه 94/06/28پنجشنبه 94/10/17
حذف و اضافهشنبه 94/07/11پنجشنبه 94/07/16
شروع امتحاناتشنبه 94/10/19پنجشنبه 94/11/01