شنبه , ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰


Picture1

سوابق علمی – پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری

 

 

اکبر قاسمی

مدیر آموزش و پژوهش واحد فردوس

 کارشناس ارشد پژوهش هنر

ایمیل: ghasemi.parham@gmail.com

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱-۰۵۶    داخلی: ۲۱۴ همراه: ۰۹۱۵۹۳۴۱۶۴۵

 akbar

احمد مدبر عزیزی

مسئول فناوری، اطلاعات و آمار واحد فردوس

لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

ایمیل: am@fedrowsiau.ac.ir

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱-۰۵۶     داخلی: ۲۲۴

 ahmad

جواد خادمی

مسئول مجتمع آزمایشگاهی، کارگاهی و سایت کامپیوتر

و مسئول امتحانات واحد فردوس

لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

ایمیل: j.khademi1356@gmail.com

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱-۰۵۶    داخلی: ۲۵۷

 javad
   

شهریار کافی

مسئول کتابخانه مرکزی واحد فردوس

لیسانس کشاورزی

ایمیل: sh@ferdowsiau.ac.ir

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱-۰۵۶    داخلی: ۲۳۶ همراه: ۰۹۱۵۱۳۴۲۵۲۰