شنبه , ۱۵ آذر , ۱۳۹۹


 

 محمد عصاریمدیر امور آموزشی واحد فردوس

لیسانس مهندسی کشاورزی

ایمیل:  assari@ferdowsiau.ac.ir

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱- ۰۵۶    داخلی ۲۲۰

 assari
محسن هوشنگ نژادمدیر تحصیلات تکمیلی واحد فردوس

کارشناس ارشد مهندسی برق- قدرت

ایمیل:  m.houshang@ferdowsiau.ac.ir

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱- ۰۵۶    داخلی ۲۴۸

 hoosh
زهره مقربیمدیر امتحانات و کارشناس گروه پرستاری واحد فردوس

کارشناس پرستاری و دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

ایمیل:  z.mogharrabi@ferdowsiau.ac.irr

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱- ۰۵۶    داخلی ۲۳۵

علی عبدالهیکارشناس آموزشی  واحد فردوس

لیسانس ادبیات فارسی و دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱- ۰۵۶    داخلی ۲۳۵

 5123
شهریار کافیکارشناس آموزشی  واحد فردوس

لیسانس مهندسی کشاورزی  و دانشجوی کارشناسی ارشد برق- قدرت

ایمیل: sh@ferdowsiau.ac.ir

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱- ۰۵۶    داخلی ۲۳۵

 kaf
سیدحسین کریم زادهکارشناس آموزشی و مسئول امور کلاسها  واحد فردوس

لیسانس مهندسی عمران- عمران

ایمیل: h.karimzadeh@ferdowsiau.ac.ir

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱- ۰۵۶    داخلی ۲۳۵