شنبه , ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰


اکبر قاسمی

مدیر آموزش و پژوهش واحد فردوس

کارشناس ارشد پژوهش هنر

ایمیل:  ghasemi.parham@gmail.com

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱- ۰۵۶    داخلی ۲۱۴

محمد عصاری

مدیر فارغ التحصیلان واحد فردوس

کارشناسی مهندسی کشاورزی

ایمیل:  assari@ferdowsiau.ac.ir

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱- ۰۵۶    داخلی

assari
زهره مقربی

کارشناس آموزشی گروه پرستاری روانشناسی واحد فردوس

کارشناس پرستاری و کارشناس ارشد روانشناسی

ایمیل:  z.mogharrabi@ferdowsiau.ac.irr

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱- ۰۵۶    داخلی ۲۲۰

علی عبدالهی

کارشناس آموزشی  واحد فردوس

کارشناس ارشد ادبیات فارسی

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱- ۰۵۶    داخلی ۲۴۳

 5123
مسعود دهقان
آموزش دانشجویان سما

کارشناس آموزش گروه فنی مهندسی و دانشجویان دکتری  واحد فردوس

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب

ایمیل:

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱- ۰۵۶    داخلی ۲۱۱

سیدحسین کریم زاده

کارشناس آموزش و مسئول امور کلاسها  واحد فردوس

لیسانس مهندسی عمران- عمران

ایمیل: h.karimzadeh@ferdowsiau.ac.ir

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱- ۰۵۶    داخلی ۲۳۵

طیبه غزالی

کارگزینی هیأت علمی و اساتید واحد فردوس

لیسانس علوم تربیتی

ایمیل:

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱- ۰۵۶    داخلی ۲۱۳