شنبه , ۲۹ خرداد , ۱۴۰۰


دکتری عمران دانشگاه صنعتی بابل- ۱۳۹۵

پست الکترونیکی:

Ali.zahmatkesh13@gmail.com          Zahmatkesh@ferdowsiau.ac.ir

 مقالات ژورنالی

Asskar Janalizadeh, Ali Zahmatkesh (2016), Computation of degradation factors of p-y curves in liquefiable soils for analysis of piles using three-dimensional finite-element model, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 89; 61–۷۴ (Elsevier)

Ali Zahmatkesh & Asskar Janalizadeh Choobbasti (2016): Calibration of an advanced constitutive model for Babolsar sand accompanied by liquefaction analysis, Journal of Earthquake Engineering, DOI: 10.1080/13632469.2016.1172378 (Taylor & Francis)

A. Janalizadeh, A. Zahmatkesh (2015),Lateral Response of pile foundations in liquefiable soils, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 10.1016/j.jrmge.2015.05.001  (Elsevier)

A. Janalizadeh, A. Zahmatkesh, and R. Noorzad, “Performance of Stone Columns in Soft Clay: Numerical Evaluation”, Geotechnical and Geological Engineering, 2011, Vol. 29, pp.675-684 (Springer)

A. Zahmatkesh and A. Janalizadeh, Evaluation of wall deflections and ground surface settlements in deep excavations” Arabian Journal of Geosciences, 0.1007/s12517-014-1419-6. (Springer)

A. Zahmatkesh and A.Janalizadeh, “Settlement evaluation of soft clay reinforced with stone columns using the equivalent secant modulus” Arabian Journal of Geosciences, 10.1007/s12517-010-0145-y.  (Springer)

A. Zahmatkesh and A. Janalizadeh, “Settlement evaluation of soft clay reinforced by stone columns, considering the effect of soil compactionInternational Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, 3 (2), 159-166

A.J. Janalizadeh, S. Hesami, A. Najafi, Pirzade, F. Farrokhzad & A.Zahmatkesh, Numerical Evaluation of Bearing Capacity and Settlement of Ring Footing, International journal of research and reviews in applied sciences, August No. 1, P. 263-271, 2010.

A .Zahmatkesh, A. Janalizadeh, Investigation of bearing capacity and settlement of strip footing on clay reinforced with stone columns, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4 (8), 3658-3668

مقالات کنفرانسی

۱٫ زحمت کش, علی و احسان ایزانلو، ۱۳۹۵، بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای ساختمان با جداساز لرزه ای (لاستیکی با هسته سربی) و بدون جداساز با مهاربندهای واگرا و همگرا، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، تهران.

۲. بایی راد, محمد و علی زحمت کش، ۱۳۹۵، بررسی عملکرد آزمایشگاهی تأثیر آب مغناطیسی بر روی خواص مهندسی بتن حاوی الیاف فولادی، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، تهران.

۳٫ زحمتکش، علی، عسکر جانعلیزاده و رضا نورزاد،۱۳۸۹ بررسی عددي نشست پی قرار گرفته روي خاك رسی مسلح شده با ستون سنگی، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک ومکانیک خاك ایران.

طرح پژوهشی

تحلیل نشست زمین و تغییرشکل دیوار در حین گودبرداری