قابل توجه دانشجويان محترم :

رعايت پوشش و ظاهر هر فرد دانشگاهي در حدود شرع مقدس اسلام ، متناسب با شان و منزلت و عرف دانشگاه و همسو با فرهنگ اسلامي و ملي ايران بايد از سوي دانشجويان محترم رعايت گردد:

نكات لازم در پوشش:

الف: پوشش بايد ساده ؛ آراسته  و متناسب با شان دانشگاهي باشد.

ب:پوشش بانوان مناسب است چادر با استفاده از مانتوي مناسب ، با شلوار و مقنعه و يا روسرسي با رنگ متعارف باشد

ب:پوشش آقايان لازم است پيراهن آستين بلند و شلوار ساده  و رسمي  با رنگ ساده باشد .

ج:استفاده از شلوار كوتاه ؛ چسبان ، استريج و يا شلواري كه تعمدا پاره يا وصله دار باشد ممنوع خواهد بود.

د: داشتن جوراب با ضخامت مناسب براي داشجويان آقا وخانم ضروري مي باشد.

 

دانشجوياني كه از اين تاريخ (۸/۱۱/۱۳۹۸)در خصوص موارد فوق سهل انگاري نمايند ؛ بعد از اخطار كتبي در مرحله دوم دعوت به كميته انضباطي و  درج سابقه در  پرونده رفتار خواهد شد.

(معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فردوس)