معاونت آموزشی علمی و پژوهشی دانشگاه کارگاه فشورده تحت عنوان سرمایه گذاری در بورس تابلوخوانی وفیلتر نویسی برگزار میکند