کمیته المپیاد

مسؤول : خانم رضائیان

حيطه هاي دوازدهمين المپياد علمي:

كارآفرين در بستر دانشگاههاي هزاره سوم

*آموزش پزشكي

*استدلال باليني

*تفكر علمي در علوم پايه

*فلسفه پزشكي

*مديريت نظام سلامت

مزاياي شركت در المپياد:

*اهداي جوايزنقدي و لوح تقدير به امضاي وزير يا معاون آموزشي محترم وزارت بهداشت براي منتخبين ومدال آوران كشوري

*اهداي جوايز نقدي ارزنده و ويژه به منتخبين ومدال آوران  كشوري و منتخبين المپياد درون دانشگاهي از طرف رياست محترم دانشگاه

*عضويت نفرات اول تا سوم انفرادي و رتبه اول گروهي كشور در دفتر استعدادهاي درخشان

*استفاده منتخبين و مدال آوران كشوري از مزايا و تسهيلات بنياد ملي نخبگان

*استفاده منتخبين و مدال آوران كشوري از تسهيلات ادامه تسهيل در مقاطع بالاتر تحصيلي طبق آئين نامه هاي مربوطه

واجدين شرايط ثبت نام:

-كليه دانشجويان مقاطع كارشناسي و دكتري حرفه اي كه شاغل به تحصيل بوده و يا ۶ماه پس از دانش آموختگي براساس زمان آزمون كشوري المپياد مي باشد بدون در نظر گرفتن شرط معدل

*دانشجويان داراي حكم محكوميت قطعي از كميته انضباطي حق شركت در المپياد را ندارند.