برگزاری نشست مشترک اعضای مرکزی کمیته تحقیقات پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی با دبیر کمیته تحقیقات دانشکده ی پیرا پزشکی فردوس در جهت همکاریهای بیشتر وبرنامه ریزی رویدادهای آتی کمیته ها….