حضور پر شور وبا شکوه  کار کنان دانشجویان اساتید ومردم ولایت مدار شهرستان وردوس در راهپیمایی روز قدس