علیرضا فرقدانی مشاور ومعاون وزیر آموزش وپر ورش گفت: تربیت اجتماعی دانش آموزان ودانشجویان به عنوان یکی از اصول اساسی در سند بنیادین در وزارت آموزش وپرورش ومراکز آموزش عالی می باشد.به گزارش خبر نگار خبر گزاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس،سمینار آموزشی مدیرانجوان ومهارت های مدیریتی با رویکردانقلاب در روزیک شنبه ۹۸/۰۲/۱۵که به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس وجمعیت هلال احمر شهرستان  در سالن همایش دانشگاه آزاد واحد فردوس با حضور تعداد کثیری از دانشجویان منتخب کلیه مراکزآموزشی عالی سطح شهرستان واعضای جمعیت هلال احمر انجمن های اسلامی وبسیج دانشگاه ها برگزار گردید.

فرقدانی افزود: دانشگاه ها باید در کنار فضای علمی،آموزشی وپزوهشی، زمینیه تربیت اجتماعی و کسب مهارت های کار آفرینی را برای دانشجویان فراهم آورند.وتربیت مدیران خلاق وکار آمد در آینده از دغدغه های اصلی ورسالت خطیر دانشگاه هابر شمرده شود.

عضو هیئت رئیسه مجمع مربیان ومعاونین پرورشی کشور گفت:دانشجویان باید با برنامه ریزی دقیق جهت علم آموزی وفراگیری اصول تربیتی ومدیریتی وروش های کار آفرینی ونهادینه کردن نظم در برنامه های فردی واجتماعی ،خود را برای مسئولیت پذیری در مسندهای علمی ،سیاسی فرهنگی واجتماعی آینده کشور مهیا نمایند.

علیرضا فرقدانی ضمن مطرح نمودن ومعرفی وتشریح مهارت های مدیریتی اذعان کرد،جهت حرکت به سمت رشد وبالندگی،درمرحله اول داشتن توکل به حضرت حق تعالی وتوسل به ائمه اطهار ،وسپس پرهیز از تجمل گرایی،تقویت نظم وانضباط و قانونمندی،مسئولیت پذیری ومردمی بودن وعدالت محوری از شروط اساسی موفقیت می باشد که تمامی این موارد می تواند نقش شایسته در تربیت مدیران با کفایت وکارآمد جهت تحقیق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفا نماید.