برگزاری کارگاه آموزشی کنترل مراقبت از خود در دیابت

توسط استاد محترم سرکار خانم رضائیان عضو هیات علمی رشته پرستاری

دانشگاه آزاد با حضور مردم شهرستان ودانشجویان در تاریخ۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹ صبح

در سالن همایش دانشگاه  برگزار شد.