شنبه , ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰


✅لینک کلاسهای مجازی سمای فردوس:
http://lms-s8.iaubir.ac.ir/StudentLogin/367#timebookmark
✅ لینک کلاسهای مجازی واحد فردوس:
http://lms-s8.iaubir.ac.ir/StudentLogin/162#timebookmark