چهارشنبه , ۱ بهمن , ۱۳۹۹


۳۴لیست لینک اساتید
۱-۱

آقای احمدیان http://vc2.iaubir.ac.ir/f101
آقای دکتر اسماعیلی http://vc2.iaubir.ac.ir/f143
آقای افشین http://vc2.iaubir.ac.ir/f128
آقای امانتی http://vc2.iaubir.ac.ir/f145
آقای امینی http://vc2.iaubir.ac.ir/f173
خانم ایمانی http://vc2.iaubir.ac.ir/f167
آقای دکتر آراسته http://vc2.iaubir.ac.ir/f146
دکتر آهی http://vc2.iaubir.ac.ir/f186
آقای برادران http://vc2.iaubir.ac.ir/f168
آقای دکتر بیجاری http://vc2.iaubir.ac.ir/f103
دکتر پاکدامن قاین http://vc2.iaubir.ac.ir/q113
خانم ملیحه سادات پناهی http://vc2.iaubir.ac.ir/f184
دکتر تورانی http://vc2.iaubir.ac.ir/f181
خانم جدی http://vc2.iaubir.ac.ir/f177
آقای جم http://vc2.iaubir.ac.ir/f185
خانم حاجیها http://vc2.iaubir.ac.ir/f175
خانم خادمی http://vc2.iaubir.ac.ir/f158
خانم خاکشور http://vc2.iaubir.ac.ir/f124
آقای حمید خاکشور http://vc2.iaubir.ac.ir/f169
آقای خالصی http://vc2.iaubir.ac.ir/f148
آقای خدیوی http://vc2.iaubir.ac.ir/f127
آقای فاضل خسروی http://vc2.iaubir.ac.ir/f166
آقای دکتر داورپناه http://vc2.iaubir.ac.ir/f102
دکتر درزابی http://vc2.iaubir.ac.ir/f187
آقای دلیر http://vc2.iaubir.ac.ir/f156
خانم دکتر دولتی http://vc2.iaubir.ac.ir/f134
آقای مهندس دهقان http://vc2.iaubir.ac.ir/f178
آقای راغبی http://vc2.iaubir.ac.ir/f161
خانم دکتر رشیدی زاده http://vc2.iaubir.ac.ir/f192
آقای رضائی زال http://vc2.iaubir.ac.ir/f170
خانم رضائیان http://vc2.iaubir.ac.ir/f110
آقای دکتر زحمتکش http://vc2.iaubir.ac.ir/f105
زنگویی http://vc2.iaubir.ac.ir/q130
خانم سعادتی http://vc2.iaubir.ac.ir/f126
خانم سعیدزاده http://vc2.iaubir.ac.ir/f150
اقای سلیم http://vc2.iaubir.ac.ir/f115
سما پسرانه http://vc2.iaubir.ac.ir/f190
سما دخترانه http://vc2.iaubir.ac.ir/f189
خانم شاهی http://vc2.iaubir.ac.ir/f165
آقای شجاع http://vc2.iaubir.ac.ir/f123
خانم شرفی http://vc2.iaubir.ac.ir/f140
آقای دکتر شهابی فر http://vc2.iaubir.ac.ir/f104
خانم شیخ بهایی http://vc2.iaubir.ac.ir/f112
آقای دکتر صدوقی http://vc2.iaubir.ac.ir/f116
آقای دکتر طاوسی http://vc2.iaubir.ac.ir/f114
خانم طهوری http://vc2.iaubir.ac.ir/f152
آقای دکتر ضمیری http://vc2.iaubir.ac.ir/f191
آقای دکتر عابدین زاده http://vc2.iaubir.ac.ir/f137
آقای دکتر عامل خبازان http://vc2.iaubir.ac.ir/f163
آقای عباسی راد http://vc2.iaubir.ac.ir/f172
آقای محمدحسن عربی http://vc2.iaubir.ac.ir/f120
آقای دکتر محمدعلی عربی http://vc2.iaubir.ac.ir/f121
آقای مرتضی عربی http://vc2.iaubir.ac.ir/f176
آقای دکتر عظیمی http://vc2.iaubir.ac.ir/f119
آقای دکتر علیمردانی http://vc2.iaubir.ac.ir/f135
آقای غضنفری http://vc2.iaubir.ac.ir/f160
آقای دکتر غفاری http://vc2.iaubir.ac.ir/f106
حجه الاسلام غفاری http://vc2.iaubir.ac.ir/f180
خانم فاضلی http://vc2.iaubir.ac.ir/f164
خانم دکتر فروزان نیا http://vc2.iaubir.ac.ir/f157
خانم فرهی http://vc2.iaubir.ac.ir/f122
آقای قاسمی http://vc2.iaubir.ac.ir/f125
آقای قائمی http://vc2.iaubir.ac.ir/f151
خانم دکتر قلیچ بیکی http://vc2.iaubir.ac.ir/f130
آقای قنبریان http://vc2.iaubir.ac.ir/f141
آقای قوامی http://vc2.iaubir.ac.ir/f154
خانم قوی http://vc2.iaubir.ac.ir/f111
آقای قهرمانی http://vc2.iaubir.ac.ir/f108
آقای کامکاردل http://vc2.iaubir.ac.ir/f139
آقای دکتر کباری http://vc2.iaubir.ac.ir/f136
آقای دکتر کشفی http://vc2.iaubir.ac.ir/f117
کلانتری http://vc2.iaubir.ac.ir/q147
آقای دکتر گل کار http://vc2.iaubir.ac.ir/f113
خانم لالویی http://vc2.iaubir.ac.ir/f147
دکتر مالکی http://vc2.iaubir.ac.ir/f182
آقا ی محتاجی http://vc2.iaubir.ac.ir/f153
خانم محجوب http://vc2.iaubir.ac.ir/f174
آقای دکتر محمدی http://vc2.iaubir.ac.ir/f118
آقای حسین محمدی http://vc2.iaubir.ac.ir/f129
خانم محمدیان http://vc2.iaubir.ac.ir/f133
آقای دکتر مرادیان http://vc2.iaubir.ac.ir/f109
آقای مرادی http://vc2.iaubir.ac.ir/f171
خانم مقربی http://vc2.iaubir.ac.ir/f132
آقای مودی http://vc2.iaubir.ac.ir/f149
دکتر محمود موسوی نژاد http://vc2.iaubir.ac.ir/f155
خانم میابادی http://vc2.iaubir.ac.ir/f142
آقای میربلوکی http://vc2.iaubir.ac.ir/f162
آقای نامور http://vc2.iaubir.ac.ir/f107
دکتر نبوی نیک http://vc2.iaubir.ac.ir/f188
دکتر کریم نخعی http://vc2.iaubir.ac.ir/f179
دکتر حبیب اله نخعی http://vc2.iaubir.ac.ir/f183
خانم دکتر نصیرفام http://vc2.iaubir.ac.ir/f159
خانم دکتر هدایت فر http://vc2.iaubir.ac.ir/f131
آقای محمود هوشنگ نژاد http://vc2.iaubir.ac.ir/f138
آقای یعقوب زاده http://vc2.iaubir.ac.ir/f144