شنبه , ۱۵ آذر , ۱۳۹۹


معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجندبرگزار می کند.

جشنواره مجازی حماسه تاحماسه ویژه دانشجویان اساتید وکارکنان محترم