پنج شنبه , ۶ تیر , ۱۳۹۸


دانشجویان محترم ارشد روانشناسی بالینی کلاس کارآموزی با استاد محترم سرکار خانم دکترخاشور روز چهارشنبه۱۳۹۷/۰۶/۱۴از ساعت۸الی۱۶وپنج شنبه۱۳۹۷/۰۶/۱۵ازساعت۸الی۱۲وروزجمعه۱۳۹۷/۰۶/۱۶از ساعت ۸الی۱۲برگزار خواهد شد حضورتمامی دانشجویان الزامی است.