شنبه , ۴ اسفند , ۱۳۹۷


دانشجویان محترم ارشد بالینی کلاس کارآموزی خانم دکتر خاکشور در روزهای چهارشنبه۱۳۹۷/۰۶/۱۴از ساعت۸ال۱۶و پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵از ساعت۸الی۱۲وجمعه۱۳۹۷/۰۶/۱۶از ساعت۸الی۱۲برگزار خواهد شد حضور تمامی دانشجویان الزامی است.