جمعه , ۳۰ فروردین , ۱۳۹۸


 

 

 

تقـويم تـرمي نيمسـال دوم سـال تحصيلـي ۹۶-۱۳۹۵

 

نيمسال دوم
شـرح تـاريخ شـروع تـاريخ پـايـان
ثبت نام و انتخـاب واحـد شنبه ۹/۱۱/۱۳۹۵ پنجشنبه ۱۴/۱۱/۱۳۹۵
شروع نيمسال شنبه ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ پنجشنبه ۱۱/۳/۱۳۹۶
حـذف و اضـافـه يكشنبه ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ شنبه ۳۰/۱۱/۱۳۹۵
شروع امتحانات سه شنبه ۱۶/۳/۱۳۹۶ چهارشنبه ۳۱/۳/۱۳۹۶

 

تـذكـر :

۱- از دانشجويان محترم انتظار مي رود جهت هماهنگي بيشتر با آموزش دانشگاه در تاريخ هاي مذكور و مطابق برنامه هاي پيشنهادي عمل نمايند .

۲- به دانشجوياني كه در موعد مقرر انتخاب واحد نموده باشند اجازه ي حذف و اضافه داده خواهد شد .

 

 آمـوزش دانشگـاه