متقاضیان استفاده از اینترنت دانشگاه لطفا فرم درخواست را از تلفنخانه تهیه و پس از تکمیل تحویل اطلاعات و آمار واحد نمایند.